ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ ศูนย์รวมแอปพลิเคชันของคนพิการ

แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลในรูปแบบรวมศูนย์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ในรูปแบบ Mobile Responsive รองรับผู้ใช้งานที่เป็นคนพิการได้ในระดับ AA ตามแนวทางการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดย สามารถแสดงผลได้เหมาะสมกับขนาด และรูปแบบของทุกอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต รวมถึงสามารถใช้งานได้ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Microsoft Windows

เกี่ยวกับโครงการ

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีประชาชนมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านบริการดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกคน

การให้การสนับสนุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนับว่ามีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับคนทั่วไปในสังคมโลกยุคปัจจุบันถือได้ว่าข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยอาจกล่าวได้ว่าบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและถูกต้องจะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู้และบริการสามารถทำได้สะดวกมากขึ้น โดยการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ หากเพียงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ หรือใช้งานได้แต่ไม่สะดวกเนื่องจากความผิดปกติทางร่างกาย อาทิ คนตาบอด สายตาเลือนราง คนพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการทางการได้ยิน เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางด้านความรู้เนื่องจากเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล (Digital Divide) อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องการขยายการบริการเข้าสู่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบภารกิจ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) เป็นโครงการหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน ให้เป็นศูนย์รวมการบริการดิจิทัลสำหรับคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการในลักษณะรวมศูนย์ โดยเข้ามาในที่เดียวแล้วสามารถรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางระบบดิจิทัลได้ทันที เช่น บริการจัดหางาน บริการช่วยเหลือ บริการด้านสุภาพบริการด้านการศึกษา สำหรับคนพิการแต่ละประเภท (ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได้ยินความพิการทางการเคลื่อนไหว ความพิการทางสติปัญญา เป็นต้น) และยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคนพิการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับหน่วยงานภายนอก และอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือหน่วยงานที่ต้องการติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ในการตรวจสอบข้อมูลคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอรับบริการการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการและยังเป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิ เงื่อนไข ขั้นตอนการบริการยืมคืนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลคนพิการของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน สะดวกในการค้นหาและเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการสามารถนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของคนพิการได้และเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

แอปพลิเคชันเพื่อคนพิการ

ความพิการทางการเห็น Smart Eye

คนพิการทางการเห็นมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น การแต่งกายหรือการนำพาไปยังสถานที่ปลายทาง หรือการอ่านข้อความบนเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ ธนบัตร เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถรู้เนื้อหาสำคัญบนเอกสารที่สำคัญได้ เช่น หน่วยงานที่ออกเอกสาร วันที่ จำนวนเงิน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. สร้างตัวช่วยคนพิการทางการเห็นในการแปลงภาพเอกสารต้นฉบับที่มีความชัดเจนและตัวอักษรใหญ่เพียงพอเป็นเสียงอ่าน เช่น ใบเสร็จ ป้ายประกาศ ลอตเตอรี่ ธนบัตร เป็นต้น
 2. อ่านข้อมูลสำคัญของเอกสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น หน่วยงานที่ออกเอกสาร วันที่ จำนวนเงิน เป็นต้น

แอปพลิเคชัน Smart Eye เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เข้ามาช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตอบโจทย์คนพิการทางการเห็น โดยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Object Recognition) โดยมีการพัฒนาให้มีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานตอบโจทย์การวิเคราะห์ ประกอบด้วย การจำแนกธนบัตรไทย เพื่อส่งเสียงบอกเป็นมูลค่าของธนบัตรฉบับนั้น การจำแนกสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจเช็คหมายเลขสลาก งวดที่ ชุดที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางการเห็นที่ทำการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และการอ่านข้อมูลปริมาณออกซิเจนในเลือด โดยสามารถต่อยอดการฝึกฝนให้ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์วัตถุอื่น ๆ ได้

คนพิการทางการเห็นจะนำเอกสารสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงินของการประปานครหลวงมาถ่ายรูปด้วยแอปพลิเคชัน Smart Eye นี้ แอปพลิเคชันจะใช้วิธีการทาง AI(Artificial Intelligence)และการรู้จำภาพและส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพ และแยกประเภทเอกสารตามที่ได้โปรแกรมและเรียนรู้ไว้ เมื่อได้ข้อมูลสำคัญจะทำการใช้ระบบ Text-to-speech ซึ่งจะทำการสังเคราะห์เสียงออกมาทางลำโพงของโทรศัพท์มือถือให้คนพิการทางการเห็น ได้ยิน ทำให้คนพิการทางการเห็นสามารถรับรู้ว่าเอกสารนั้นคืออะไร และมีข้อมูลสำคัญเช่น จำนวนเงิน วันที่เอกสาร และชื่อหน่วยงานที่ออกเอกสาร ได้รับทราบ

ความพิการทางการได้ยิน Smart Ear

คนพิการทางการได้ยินมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น การไม่ได้ยินเสียง และ/หรือ พูดไม่ได้ ซึ่งทำให้มีปัญหาเวลาที่ต้องการสื่อสารกับคนทั่วไป จำเป็นต้องใช้ภาษามือหรือต้องใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือ เพื่อสื่อสารกับคนอื่น ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่ยังสามารถสื่อสารได้ผ่านตัวอักษรแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ คนพิการสามารถแปลงเสียงพูดของตัวเอง หรือพิมพ์สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร ให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจ คู่สนทนาเอง สามารถกดวงกลมสีน้ำเงินค้างไว้ เพื่อพูด จากนั้นแอปพลิเคชันจะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความให้ คนพิการได้อ่าน และทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์

 1. คนพิการทางการได้ยินมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น การไม่ได้ยินเสียง และ/หรือ พูดไม่ได้ ซึ่งทำให้มีปัญหาเวลาที่ต้องการสื่อสารกับคนทั่วไป จำเป็นต้องใช้ภาษามือหรือต้องใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือ เพื่อสื่อสารกับคนอื่น ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่ยังสามารถสื่อสารได้ผ่านตัวอักษรแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ คนพิการสามารถแปลงเสียงพูดของตัวเอง หรือพิมพ์สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร ให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจ คู่สนทนาเอง สามารถกดวงกลมสีน้ำเงินค้างไว้ เพื่อพูด จากนั้นแอปพลิเคชันจะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความให้ คนพิการได้อ่าน และทำความเข้าใจ
 2. คนพิการทางการได้ยินมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น การไม่ได้ยินเสียง และ/หรือ พูดไม่ได้ ซึ่งทำให้มีปัญหาเวลาที่ต้องการสื่อสารกับคนทั่วไป จำเป็นต้องใช้ภาษามือหรือต้องใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือ เพื่อสื่อสารกับคนอื่น ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่ยังสามารถสื่อสารได้ผ่านตัวอักษรแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ คนพิการสามารถแปลงเสียงพูดของตัวเอง หรือพิมพ์สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร ให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจ คู่สนทนาเอง สามารถกดวงกลมสีน้ำเงินค้างไว้ เพื่อพูด จากนั้นแอปพลิเคชันจะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความให้ คนพิการได้อ่าน และทำความเข้าใจ
 3. คนพิการทางการได้ยินมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น การไม่ได้ยินเสียง และ/หรือ พูดไม่ได้ ซึ่งทำให้มีปัญหาเวลาที่ต้องการสื่อสารกับคนทั่วไป จำเป็นต้องใช้ภาษามือหรือต้องใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือ เพื่อสื่อสารกับคนอื่น ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่ยังสามารถสื่อสารได้ผ่านตัวอักษรแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ คนพิการสามารถแปลงเสียงพูดของตัวเอง หรือพิมพ์สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร ให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจ คู่สนทนาเอง สามารถกดวงกลมสีน้ำเงินค้างไว้ เพื่อพูด จากนั้นแอปพลิเคชันจะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความให้ คนพิการได้อ่าน และทำความเข้าใจ

คนพิการทางการได้ยินมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น การไม่ได้ยินเสียง และ/หรือ พูดไม่ได้ ซึ่งทำให้มีปัญหาเวลาที่ต้องการสื่อสารกับคนทั่วไป จำเป็นต้องใช้ภาษามือหรือต้องใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือ เพื่อสื่อสารกับคนอื่น ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่ยังสามารถสื่อสารได้ผ่านตัวอักษรแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ คนพิการสามารถแปลงเสียงพูดของตัวเอง หรือพิมพ์สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร ให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจ คู่สนทนาเอง สามารถกดวงกลมสีน้ำเงินค้างไว้ เพื่อพูด จากนั้นแอปพลิเคชันจะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความให้ คนพิการได้อ่าน และทำความเข้าใจ

คนพิการทางการได้ยินมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต เช่น การไม่ได้ยินเสียง และ/หรือ พูดไม่ได้ ซึ่งทำให้มีปัญหาเวลาที่ต้องการสื่อสารกับคนทั่วไป จำเป็นต้องใช้ภาษามือหรือต้องใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือ เพื่อสื่อสารกับคนอื่น ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่ยังสามารถสื่อสารได้ผ่านตัวอักษรแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ คนพิการสามารถแปลงเสียงพูดของตัวเอง หรือพิมพ์สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร ให้กับคู่สนทนาได้เข้าใจ คู่สนทนาเอง สามารถกดวงกลมสีน้ำเงินค้างไว้ เพื่อพูด จากนั้นแอปพลิเคชันจะแปลงเสียงพูดเป็นข้อความให้ คนพิการได้อ่าน และทำความเข้าใจ

ความพิการทางสติปัญญา Brain Practice

คนพิการทางสติปัญญา เช่น ผู้ป่วยออทิสติกหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะด้านการพูด โดยมีครูผู้สอนเป็นคนกำกับดูแล และติดตามประเมินผล เพื่อดูพัฒนาการของคนพิการ โดยกระบวนดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้ครูผู้สอนและผู้ช่วยสอน การนำเทคโนโลยีเข้ามาจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถประเมินพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงของคนพิการทางสติปัญญา
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผ่านระบบดิจิทัล ลดภาระการทำงานของครูผู้สอน

แอปพลิเคชัน Smart Brain เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เข้ามาช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตอบโจทย์คนพิการทางสติปัญญา โดยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ด้วยเทคนิครู้จำเสียงและวิเคราะห์เสียง (Speech Recognition) โดยมีการพัฒนาให้มีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานตอบโจทย์การฝึกในและการเรียนรู้เพื่อเสริมพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการฝึกพูดและสื่อสารกับระบบปัญญาประดิษฐ์ เสมือนมีครูผู้สอนคอยสอนเป็นรายบุคคล ตามบทเรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเก็บผลคะแนน เพื่อให้ผู้สอน และผู้ดูแลสามารถประเมินถึงพัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้

แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้คนพิการทางสติปัญญา ด้านการสร้างพัฒนาการในการพูดและการอ่านออกเสียงตามรูปแบบกระบวนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะ และเสริมสร้างสติปัญญาให้กลุ่มเป้าหมายได้ โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีประวัติการเรียนรู้รายบุคคล เพื่อทำการฝึกในตามบทเรียนในการเรียนรู้การฝึกการอ่านออกเสียงโดยมีแบบเรียนรู้ และชุดทดสอบปรับระดับตามทักษะของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้เทคโนโลยีในการ เปลี่ยนตัวอักษรเป็นเสียง (Text to Speech) และใช้เทคนิคการเปลี่ยนเสียงเป็นตัวอักษร เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนในการอ่านออกเสียง เพื่อประเมินเป็นคะแนนในการให้ครูสามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนได้จากผลการเรียนรู้

ความพิการทางการเคลื่อนไหว Location Finder

คนพิการที่ผู้ใช้ Wheelchair มักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ในการเดินทางที่ต้องการ ที่จอดรถเป็นพิเศษ หรือมีลิฟต์หรือมีทางลาดสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์

 1. คนพิการที่ผู้ใช้ Wheelchair มักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตในการเดินทาง ที่ต้องการ ที่จอดรถเป็นพิเศษ หรือมีลิฟต์หรือมีทางลาดสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะ
 2. สร้างคำแนะนำสำหรับสถานที่ต่าง ๆ บอกเส้นทางไปยังที่จอดรถสำหรับผู้ที่ใช้ Wheel chair ให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับคนพิการที่จะเข้าใช้สถานที่สำคัญต่าง ๆ

แอปพลิเคชัน Wheelchair Finder เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เข้ามาช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตอบโจทย์คนพิการทางการเคลื่อนไหวมุ่งเน้นการให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำในสถานที่ที่ออกแบบเหมาะสมกับการใช้รถเข็น ตามรูปแบบการออกแบบตามสถาปัตยกรรม Universal Design โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการค้นหา นำทางและเพิ่มข้อคิดเห็น เส้นทางที่มีทางลาด มีพื้นที่สำหรับจอดรถคนพิการ ฯลฯ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งคนพิการทางการเคลื่อนไหว และบุคคลทั่วไปที่ร่วมกันให้ข้อมูลสำหรับการใช้ชีวิตของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ด้วยการเพิ่มสถานที่

แอปพลิเคชันนี้จะสร้างระบบ Eco-System ให้ผู้ใช้งานร่วมกันสร้างระบบข้อมูลสำหรับการบอกสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด ลิฟต์คนพิการ ที่จอดรถสำหรับคนพิการ และห้องน้ำคนพิการ ซึ่งจะบอกตำแหน่ง เส้นทาง และรูปภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องใช้ Wheelchair ได้โดยสะดวก ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหาห้องน้ำสำหรับคนพิการที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด ก็จะทำการค้นหาจากแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งจะแสดงตำแหน่ง รายละเอียด และรูปภาพของผลลัพธ์พร้อมเส้นทางแก่ผู้ใช้งาน โดยระบบสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยผู้ใช้งานเอง

แอปศูนย์รวมแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ D4D App Portal

คนพิการทางการเห็นมักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต จึงต้องพึ่งพาการใช้งานแอปพลิเคชันแต่เนื่องจากแอปพลิเคชันมีจำนวนมาก ประกอบกับไม่ทราบว่าจะสามารถหาแอปพลิเคชันได้จากแหล่งไหน จึงสร้างความยากลำบากให้แก่คนพิการที่จะมีแอปพลิเคชันมาใช้งานได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการ

วัตถุประสงค์

 1. เป็นจุดกลางที่จะให้คนพิการสามารถเข้ามาค้นหา แอปพลิเคชันตามกลุ่ม และประเภทของความพิการได้อย่างสะดวก
 2. เป็นช่องทางให้คนพิการได้ทราบถึง แอปพลิเคชันใหม่ แอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้คัดเลือก เอาไว้ให้ได้ดาวน์โหลดใช้ได้อย่างสะดวก

แอปพลิเคชัน D4D App Portal เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เข้ามาช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดย แอปพลิเคชันนี้จะเป็นการรวบรวมแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาจัดเป็นหมวดหมู่ให้คนพิการได้เข้ามาเลือกใช้และเลือกดาวน์โหลด ได้ทั้ง 3 แพลทฟอร์มอันได้แก่ Android iOS และ Windows

ผู้จัดการระบบที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการสรรหา แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการสามารถล็อกอินเข้ามาสร้างหมวดหมู่ ในแต่ละด้านของคนพิการ จากนั้นสามารถสร้าง แอปพลิเคชันใหม่โดยการใส่ลิงค์เชื่อมโยง ทั้งสาม platform ระบบก็จะส่งข้อมูล เข้าสู่ตัวแอปพลิเคชัน D4D App Portal ให้แก่คนพิการที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าสู่ระบบ และเข้ามาเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ตนต้องการตามประเภทความพิการ ที่ตนได้เลือกได้อย่างสะดวก